Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


Проект: Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в “БДЖ - Пътнически превози” ЕООД, съкратено “БДЖ-ПП” ЕООД

ПРОЕКТ BG05M90P001-1.057-0097 се финансира с подкрепа на Оператиивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 08.01.2020 г. „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД склочи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-1.057-0097-C01 с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” за изпълнението на проект „Повишаване на квалификацията, учене и развитие на служителите в „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД, съкратено „БДЖ ПП" ЕООД” по процедура - УМЕНИЯ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основни дейности по проекта са:

  1. Предоставяне на обучение за придобиване и/или повишаване на професионалната квалификация на заетия персонал в ”БДЖ - ПП” ЕООД. Планирано е 350 заети лица в „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД да участват в обучение и да придобият Втора степен на професионална квалификация по професия „Продавач-консултант”, код 341020, специалност „Продавач-консултант”, код 3410201.
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на КК4 ”Дигитална компетентност” на заетия персонал в ”БДЖ - ПП” ЕООД. Планирано е 300 заети лица в „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД да участват в обучение и да придобият знания и компетенции по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”

Основна цел на проекта: Повишаване квалификацията, уменията и кариерното развитие на заетите лица в ”БДЖ - ПП” ЕООД, осъвременяване на познанията и компетенциите на работната ръка с цел посрещане на настоящите и бъдещите предизвикателства и насърчаване на ученето през целия живот.

Очакваните резултати по проекта са:

  • повишена квалификация и адекватност на трудовите умения на заетите лица, съобразени с актуалните нужди на бизнеса;
  • повишено качество и ПРОИЗВОДИТеЛНОСТ на труда;
  • създадени условия за по-качествени работни места, кариерно развитие и устойчивост на заетостта.

Обща стойност на проекта: 285 000.00 лв., от които 121 125.00 лв. европейско, 21 375.00 лв. национално и 142 500.00 лв. собствено финансиране.

Дата па стартиране на проекта: 01.05.2020 г.

Дата на приключване на проекта: 01.11.2021 г.

Линк към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси": http://www.esf.bg