Предприети мерки при товарните превози във връзка с COVID - 19

С цел превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, в структурните звена на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД са предприети следните действия:

  • Сформирана e работна група с цел извършване всекидневна оценка на обстановката, свързана с разпространението на вируса.
  • На ръководителите звено, служба „ЗБУТ и ОС” към поделенията за товарни превози е разпоредено всекидневно да подават информация за предприетите действия и реалната оперативна обстановка.
  • Обобщени са необходимостите от закупуване на предпазни и дезинфекциращи средства, както е показано в таблицата:

Наименование

ПТП София

ПТП Пловдив

ПТП Горна Оряховица

ЦУ

Общо бр.

Респираторни маски

3 000

3 000

2 450

630

9 080

Дезинфектант за ръце

2 000

1 000

808

420

4 228

Антибактериален сапун

1 000

1 000

808

210

3 018

Защитни очила

1 000

1 000

808

210

3 018

Медицински ръкавици

2 000

2 000

1 616

420

6 036

Дезинфектант /спрей/ за локомотивните кабини

58

100

60

0

218


  • Наличните количества доставени маски и ръкавици са разпределени за служителите в поделенията на дружеството.
  • Осигурени са 30 броя пръскачки и 37 броя пулверизатори за поделенията на дружеството.
  • За служителите в поделенията са осигурени антибактериални кърпи, гелове и препарати, почистващи препарати и хипоалергичен сапун.
  • Работните помещения и повърхности се обработват с дезинфекционни средства: Технически спирт, спирт за горене или етиленов спирт. Допълнително повърхностите се обработват с белина, хипохлорид и хлорна вар.
  • Предстои доставка и рапределение на дезинфекционен гел за повърхности.